:

Tutvustus

Oleme välja töötanud ja juurutanud rahvusvahelisi standardeid ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 järgiva integreeritud juhtimissüsteemi.
Oleme pühendunud pidevalt protsesside efektiivsemaks muutmisele, tehnoloogiate arendamisele ning töötajate ja huvigruppide teavitamisele keskkonnasõbralikest lahendustest, mis aitavad vähendada negatiivset mõju keskkonnale. 
Keskkonnahoidlik tegevus on üks meie põhihuve ja pikaajalise äritegevuse vältimatu eeltingimus.

Meie peamised kvaliteedi- ja keskonna-alased põhimõtted on järgmised:

 • Tagada klientide jm huvipoolte nõuete ja vajadustega arvestamine;
 • Tagada kvaliteet ja tähtaegsus ning kõigi kliendile antud lubaduste täitmine tööde teostamisel;
 • Tegutseda vastavuses kehtivate seaduste, määruste ja standardite nõuetega. Teha koostööd ametkondadega ja teiste organisatsioonidega, kaitsmaks loodusressursse ja keskkonda;
 • Arendada ettevõtte töötajate oskusi ja tõsta nende teadlikkust läbi koolitusprotsessi;
 • Pidevalt suurendada ettevõtte efektiivsust läbi kaasaegsete juhtimise ja planeerimise meetodite kasutamise;
 • Tagada juhtimissüsteemi toimivus vastavalt standardite ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 nõuetele. Juhtimissüsteemi ja asjakohaste protsesside pidev parendamine;
 • Tagada keskkonnasõbralikkus nii büroos kui laos;
 • Vähendada jäätmeteket ning õhu-, vee- ja pinnasereostust. Tagada oma jäätmete käitlemine keskkonnale ja inimesele ohutul viisil;
 • Teavitada kõiki töötajaid ja alltöövõtjaid nende tegevusest tulenevast võimalikust keskkonnamõjust ja meie kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika nõuetest.

Suunad

Energiasäästlikust oleme saavutanud 3 viisil – energiakadude vähendamine, tarbimisviisi suunamine ning tööprotsessides vajamineva energiakulu vähendamine läbi taastuvenergia kasutamise.

Jäätmete sorteerimine

Meie tegevusest tulenevad jäätmed sorteerime ja suuname taasringlusesse.
 • Aastal 2014 läks 74 % sorteeritud prügist taaskasutusse
 • Aastal 2015 läks 81 % sorteeritud prügist taaskasutusse
 • Aastal 2016 läks 83,9% sorteeritud prügist taaskasutusse
 • Aastal 2017 läks 81%  sorteeritud prügist taaskasutusse
 • Aastal 2018 läks 72,3% sorteeritud prügist taaskasutusse

Taastuvenergia

2014. aasta aprillis käivitasime Välja tee logistikakeskuse päikesepaneelipargi, mille võimsus on 82 kW. Kuude peale jagatuna on aasta keskmine energiatootlikkus  6500 – 6700 kWh. Toodetud energia on ca 10% logistikakeskuse aastasest vajadusest.

Sõltuvalt aastaajast (päikese kõrgusest/nurgast), saavutatakse maksimaalne tootlikkus ajavahemikul 11.00-14.00, mis antud ajahetkel katab 99% logistikakeskuse energiavajadusest.

Toodetud taastuvenergia tarbimisega hoiame aastas ära ca 80 tonni CO2 paiskumise atmosfääri.

Efektiivsed lahendused

Eraldi laadimisala

Sooja- ja külmakadude tekkimise vältimiseks oleme eraldanud kõrglao laadimisalalt. Mõlemad alad on eraldi köetavad ja temperatuur reguleeritav.

Valgustus

95% valgustusest töötab liikumisanduritega. Riiulivahed on jagatud kolmeks tsooniks. Valgustitena on kasutatud luminofoore või LED lampe.

Parema valguse jaoks laos kasutame läbipaistvaid katuseluuke. Päevavalguse kasutamine tagab väiksema ressurssikasutuse elektrienergia tootmiseks.

Transport

Läbi veoringide planeerimise, vähendame asjatuid sõite. Kaubavedu toimub kindlatele piirkondadele ja määratud aegadel.

Kaasamine

Töötajad

Kõik uued töötajad saavad kvaliteedi-ja keskkonnaalase koolituse, kus tutvustatakse ettevõtte kvaliteedi-ja keskkonnapoliitikat, miks roheline maailmavaade on ettevõtte jaoks oluline, kuidas prügi sorteeritakse.

Igal töötajal on õigus algatada parendustegevusi süsteemi ja tööprotsesside parendamiseks.

Protsesse vaatame regulaarselt üle ja rakendame arendusmeetmeid. Juhtkond püstitab mõõdetavad kvaliteedi- ja keskkonnaeesmärgid, mis on vastavuses vastavate poliitikatega ja võtavad arvesse nii ettevõtte kui klientide hetke- ja tulevikuvajadusi, samuti ettevõtte protsesse ja üldisi strateegilisi eesmärke. Kvaliteedi- ja keskkonna eesmärgid on püstitatud kindlaks ajaperioodiks ning esitatud kvantitatiivsel kujul BSC tulemuskaardil.

Teavitamine

Keskkonnateadlikku mõtteviisi propageerimist oleme edasi andnud meie töötajatele, klientidele, partneritele. Esineme seminaridel ja kutsume inimesi lao lahendustega tutvuma.

2016. aastal toodetud energia


2015. aastal toodetud energia


Aasta keskkonnasõbralik ettevõte 2014

Logistika Pluss pälvis 29.01.2015 „AASTA KESKKONNASÕBRALIK ETTEVÕTE 2014“ auhinna keskkonnajuhtimise kategoorias.

Keskkonnasõbralikke ettevõtteid ja tegusid tunnustatakse Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnainvesteeringute keskuse poolt. Auhinna andis Logistika Plussi juhatajale Toomas Orutarile üle keskkonnaminister.

Antud tunnustus annab alust tõdeda, et Logistika Pluss on õigel teel ja saame läbi keskkonnateadmiste pakkuda klientidele veel kvaliteetsemat teenust.

Täname oma kliente eduka koostöö eest ja Logistika Plussi personali, kes on aidanud meil ellu viia efektiivsed ja keskkonnasõbralikud lahendused.

Logistika Pluss galerii

: